Verkoopsvoorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aangegane overeenkomsten. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden die voorkomen op documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste in strijd zouden zijn met huidige bepalingen.

2. Het bedrag van een bestelling bedraagt minimum €75 excl. BTW

3. Er wordt enkel verzonden naar adressen binnen België en Nederland. De transportkosten bedragen €7,50 excl. BTW binnen België en €12 naar Nederland. Er wordt franco geleverd vanaf €250 excl. BTW. in België en vanaf €350 excl. BTW in Nederland.

4. Betalingen gebeuren via de website (Bancontact, VISA, Mastercard, bankoverschrijving), tenzij anders is overeengekomen.

5. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om desgevallend verdere leveringen stop te zetten.

6. Elk protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren en uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum.

7. Klachten wegens zichtbare gebreken en/of afwijkingen ten overstaan van het bestelde dienen door de koper te worden gemeld binnen de 48 uren na de levering. Na deze datum is de verkoper niet meer aansprakelijk en worden geen terugnames meer aanvaard.

8. Klachten wegens verborgen gebreken moeten door de koper worden gemeld binnen de 72 uren na de levering. Na deze datum is de verkoper niet meer aansprakelijk en worden geen terugnames meer aanvaard.

9. In elk geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de kwantitatieve vervanging van de geleverde koopwaar en zal de verkoper nooit kunnen worden aangesproken voor andere schade (zoals winstderving, gevolgschade,…)

10. Gebrekkige goederen worden in elk geval slechts door de verkoper teruggenomen na voorafgaandelijk akkoord van de directie of van de daartoe gemandateerde interne dienst. In geval de verkoper om enerlei reden niet bij machte is de gebrekkige goederen te vervangen, zullen deze in mindering worden gebracht van de gefactureerde bedragen.

11. Wanneer de verkoper, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, heeft deze het recht om de overeenkomst te verbreken door eenvoudige bekendmaking aan de koper. De verkoper zal in dit geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de koper.

12. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de leverancier niet. Vertraging geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

13. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs. Tot dat ogenblik mag de koper deze goederen niet verkopen, verhuren, uitlenen noch schenken. Hij mag er op geen enkele wijze over beschikken, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde goederen. De risico’s van beschadiging, verlies of diefstal van de goederen zijn ten laste van de koper vanaf de levering.

14. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.